Римувај - Корекција на збор
Корекција на збор и лексикон
Ваше име:
Ваша е-mail адреса:
Зборот за корекција:
*При внесување на збор користете само букви со кирилична поддршка (лев Alt+Shift)
Зборот корегиран:
*При внесување на збор користете само букви со кирилична поддршка (лев Alt+Shift)
Лексиконско објаснување: